top of page

Disclaimer

Je bevindt je op de website van het vaccinatiecentrum Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Deze website wordt beheerd door de stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.


Het raadplegen van deze website betekent automatisch dat je je akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

INHOUD EN AANSPRAKELIJKHEID

De stad Sint-Truiden stelt alles in het werk om de informatie op de diverse pagina’s van deze website zo up-to-date mogelijk te houden. Dit geldt zowel voor de informatie over onze eigen dienstverlening, als voor de informatie over/van derden die voorkomt op deze website. Dit neemt niet weg dat we de juistheid van deze gegevens niet altijd voor 100 % kunnen garanderen.


Wil je op basis van een goedgekeurd besluit bijvoorbeeld een juridische actie ondernemen, vraag dan bij de bevoegde dienst steeds de laatst goedgekeurde en ondertekende versie van het document op.

Stel je vast dat er onjuiste of gedateerde informatie voorkomt op deze website? Dan kan je dit altijd melden via website@sint-truiden.be.


De stad Sint-Truiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie die er op voorkomt.

 

BEVEILIGING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De stad Sint-Truiden stelt alles in het werk om deze website te beveiligen. Indien er een veiligheidsrisico wordt vastgesteld, dan behoudt het stadsbestuur zich het recht voor om deze website offline te halen of af te schermen, totdat het risico verdwenen is.

De stad Sint-Truiden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het niet correct of onvolledig invullen van een webformulier op deze website.

 

HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN

Deze website bevat ook linken en verwijzingen naar externe websites. De stad Sint-Truiden kan geen garantie bieden tot de inhoud van of de toegang tot deze websites. De stad Sint-Truiden kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze externe websites. Bovendien kan de stad Sint-Truiden nooit aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van het gebruik of het raadplegen van deze externe websites.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Alle intellectuele rechten met betrekking tot deze website behoren toe aan de stad Sint-Truiden.

De toegang tot deze website betekent geenszins de overdracht van intellectuele rechten.

Het is verboden om het geheel of een deel van de informatie van deze website te kopiëren of te reproduceren zonder de uitdrukkelijke toelating van de stad Sint-Truiden, tenzij voor persoonlijk gebruik of voor niet-commercieel gebruik.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

De toegang tot en het gebruik van deze website vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen over deze website zijn enkel Belgische rechtbanken bevoegd.

 

VRAGEN EN KLACHTEN

Voor vragen en / of klachten in verband met deze website, kan je steeds bij ons terecht via website@sint-truiden.be.

bottom of page